Skip to main content

 Warunki umowy

 • Wyrażam moją wolę na poddanie się hipnozie regresyjnej prowadzonej przez Calogero Grifasi lub operatora hipnozy należącego do Teamu Grifasi. Wiem, że hipnoza regresyjna ezoteryczna praktykowana przez Calogero Grifasi lub operatora hipnozy należącego do Teamu Grifasi jest formą głębokiej medytacji w towarzystwie operatora hipnozy, która służy duchowej introspekcji i w żaden sposób nie jest równoznaczna z leczeniem psychologicznym, psychoanalitycznym, psychiatrycznym lub medycznym, i dlatego potwierdzam, że mam świadomość, iż hipnoza regresyjna ezoteryczna nie jest terapią medyczną i nie zastępuje żadnych procedur leczenia medycznego.
 • Wiem, że Calogero Grifasi lub operator hipnozy należący do Teamu Grifasi nie jest lekarzem, nie stawia diagnoz medycznych, nie przepisuje leków ani nie udziela porad medycznych.
 • Wiem, że końcowy wynik sesji hipnozy regresyjnej odpowiada osiągnięciu lepszego  samopoczucia i lepszego stanu mentalnego, który pozwoli mi myśleć o moich poczynaniach konstruktywnie i zarządzać nimi z większą determinacją w dziedzinie mojego życia osobistego, uczuciowego, rodzinnego, zawodowego, itp.
 • Jestem również świadoma/y, że sesja hipnozy regresyjnej jest jedynie narzędziem medytacji z przewodnikiem, pozwalającym mi uzyskać informacje, które mogą i powinny być wykorzystane przeze mnie, aby osiągnąć taki poziom świadomości, aby w pełni zrozumieć moją sytuację duchową.
 • Te informacje mogą być pozyskane z mojego własnego stanu hipnotycznego lub poprzez osobę trzecią wcześniej wprowadzoną w hipnozę w tym celu, w przypadku gdy moja podatność na hipnozę jest niewystarczająca lub z innych powodów, które uniemożliwiają mi zrobienie tego z pełnym bezpieczeństwem.
 • Mając świadomość powyższych, rozgraniczam całkowicie osobę Calogero Grifasi lub operatora hipnozy należącego do Teamu Grifasi i ewentualnych współpracowników od indywidualnie osiągniętego przeze mnie  rezultatu, którego oczekiwała/em, ale nie osiągnęłam/ąłem lub częściowo osiągnęłam/ąłem.
 • Wiem, że efekt sesji hipnozy może być metabolizowany w niesprecyzowanych ramach czasowych, ponieważ dotyczy wyłącznie danej osoby i jej sytuacji. Wiem, że wyniki mogą się manifestować i ewoluować w różnych skalach czasowych: dni, tygodni lub miesięcy. Jestem świadoma/y, że hipnoza jest zapoczątkowaniem procesu, który może zamanifestować się dopiero w przyszłości u osoby, której dotyczyła sesja. 
 • Jestem świadoma/y, że mogę uzyskać tylko częściowe wyniki lub mogę ich wcale nie uzyskać, w przypadku gdyby moja część subtelna nie była jeszcze gotowa do zmiany. Hipnoza jest zawsze próbą rozpoczęcia procesu duchowej eksploracji, ale moment życiowy wybrany przeze mnie do sesji może nie być odpowiedni.
 • Wiem, że mogę podać punkty referencyjne w odniesieniu do moich konkretnych problemów do rozwiązania, ale wiem też, że nie są one niezbędne dla celów samej sesji. Wiem, że każdy punkt referencyjny jest związany z główną przyczyną ezoteryczną i że nie jest konieczne dla rozwiązania sytuacji przeanalizowanie wszystkich podanych przeze mnie punktów. Wiem też, że Calogero Grifasi lub operator hipnozy należący do Teamu Grifasi może przeprowadzić sesję hipnozy regresyjnej także w przypadku braku punktów referencyjnych, które służą jedynie szybszemu dotarciu do ezoterycznej przyczyny.
 • Zdaję sobie sprawę, że praca, która jest wykonywana, jest czysto duchowa, podawanie problemów fizycznych, służy jedynie lokalizowaniu potencjalnej przyczyny ezoterycznej. Wiem, że Calogero Grifasi lub inny operator hipnozy należący do Teamu Grifasi nie jest lekarzem i dlatego nie mogę oczekiwać kuracji ciała fizycznego. 
 • Wiem, że sesja hipnozy zostanie wykonana przez internet przy użyciu urządzeń pozwalających na bezproblemowe połączenie, podczas kilkuosobowej wideokonferencji.
 • Wiem, że w przypadku, gdy nie stawię się w ustalonym dniu i czasie na sesję, bez względu na przyczynę, tracę prawo do jej ponowienia, chyba że dokonam nowej rezerwacji z nową opłatą, co jest zawsze w gestii Calogero Grifasi lub operatora hipnozy należącego do Teamu Grifasi. Zdaję sobie sprawę, że ilość miejsc jest ograniczona w stosunku do liczby zgłoszeń, które otrzymuje Calogero Grifasi lub operator hipnozy należący do Teamu Grifasi i wiem, że nieoczekiwana nieobecność, oprócz szkody finansowej, powoduje, że miejsce mojej sesji nie może być wykorzystane przez inną osobę z listy oczekujących lub osobę w sytuacji wymagającej nagłej sesji.
 • Dlatego moim obowiązkiem jest przypilnować czasu, dokładnie obliczyć strefy czasowe, skontrolować, czy sprzęt i oprogramowanie działają perfekcyjnie, czy połączenie internetowe jest odpowiednie, aby bez problemów włączyć się na konferencję wideo, i aby miejsce, z którego się łączę było odizolowane i bez hałasu.
 • Oświadczam, że wszystkie informacje, które dostarczę Calogero Grifasi lub operatorowi hipnozy należącemu do Teamu Grifasi, są prawdziwe i zdaję sobie sprawę, iż nieprawdziwe lub błędne informacje mogą zaszkodzić procesowi zaburzając co-kreacje w środowisku hipnotycznym.
 • Wiem, że będę mogła/mógł opublikować moją sesję w Internecie z lub bez zmiany dźwięku lub obrazu, zgodnie z moją wyrażoną wolą. 
 • W przypadku rozstrzygania ewentualnych sporów będzie zastosowane prawo  wynikające z przepisów prawnych obowiązujących w Polsce.

Korzystając z Państwa usług, akceptuję przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych i Dyrektywę 95/46 /CE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!