Warunki umowy

 • Wyrażam moją wolę na poddanie się hipnozie regresyjnej prowadzonej przez Calogero Grifasi lub operatora hipnozy należącego do Teamu Grifasi. Wiem, że hipnoza regresyjna ezoteryczna praktykowana przez Calogero Grifasi lub operatora hipnozy należącego do Teamu Grifasi jest formą głębokiej medytacji w towarzystwie operatora hipnozy, która służy duchowej introspekcji i w żaden sposób nie jest równoznaczna z leczeniem psychologicznym, psychoanalitycznym, psychiatrycznym lub medycznym, i dlatego potwierdzam, że mam świadomość, iż hipnoza regresyjna ezoteryczna nie jest terapią medyczną i nie zastępuje żadnych procedur leczenia medycznego.
 • Wiem, że Calogero Grifasi lub operator hipnozy należący do Teamu Grifasi nie jest lekarzem, nie stawia diagnoz medycznych, nie przepisuje leków ani nie udziela porad medycznych.
 • Wiem, że końcowy wynik sesji hipnozy regresyjnej odpowiada osiągnięciu lepszego  samopoczucia i lepszego stanu mentalnego, który pozwoli mi myśleć o moich poczynaniach konstruktywnie i zarządzać nimi z większą determinacją w dziedzinie mojego życia osobistego, uczuciowego, rodzinnego, zawodowego, itp.
 • Jestem również świadoma/y, że sesja hipnozy regresyjnej jest jedynie narzędziem medytacji z przewodnikiem, pozwalającym mi uzyskać informacje, które mogą i powinny być wykorzystane przeze mnie, aby osiągnąć taki poziom świadomości, aby w pełni zrozumieć moją sytuację duchową.
 • Te informacje mogą być pozyskane z mojego własnego stanu hipnotycznego lub poprzez osobę trzecią wcześniej wprowadzoną w hipnozę w tym celu, w przypadku gdy moja podatność na hipnozę jest niewystarczająca lub z innych powodów, które uniemożliwiają mi zrobienie tego z pełnym bezpieczeństwem.
 • Mając świadomość powyższych, rozgraniczam całkowicie osobę Calogero Grifasi lub operatora hipnozy należącego do Teamu Grifasi i ewentualnych współpracowników od indywidualnie osiągniętego przeze mnie  rezultatu, którego oczekiwała/em, ale nie osiągnęłam/ąłem lub częściowo osiągnęłam/ąłem.
 • Wiem, że efekt sesji hipnozy może być metabolizowany w niesprecyzowanych ramach czasowych, ponieważ dotyczy wyłącznie danej osoby i jej sytuacji. Wiem, że wyniki mogą się manifestować i ewoluować w różnych skalach czasowych: dni, tygodni lub miesięcy. Jestem świadoma/y, że hipnoza jest zapoczątkowaniem procesu, który może zamanifestować się dopiero w przyszłości u osoby, której dotyczyła sesja. 
 • Jestem świadoma/y, że mogę uzyskać tylko częściowe wyniki lub mogę ich wcale nie uzyskać, w przypadku gdyby moja część subtelna nie była jeszcze gotowa do zmiany. Hipnoza jest zawsze próbą rozpoczęcia procesu duchowej eksploracji, ale moment życiowy wybrany przeze mnie do sesji może nie być odpowiedni.
 • Wiem, że mogę podać punkty referencyjne w odniesieniu do moich konkretnych problemów do rozwiązania, ale wiem też, że nie są one niezbędne dla celów samej sesji. Wiem, że każdy punkt referencyjny jest związany z główną przyczyną ezoteryczną i że nie jest konieczne dla rozwiązania sytuacji przeanalizowanie wszystkich podanych przeze mnie punktów. Wiem też, że Calogero Grifasi lub operator hipnozy należący do Teamu Grifasi może przeprowadzić sesję hipnozy regresyjnej także w przypadku braku punktów referencyjnych, które służą jedynie szybszemu dotarciu do ezoterycznej przyczyny.
 • Zdaję sobie sprawę, że praca, która jest wykonywana, jest czysto duchowa, podawanie problemów fizycznych, służy jedynie lokalizowaniu potencjalnej przyczyny ezoterycznej. Wiem, że Calogero Grifasi lub inny operator hipnozy należący do Teamu Grifasi nie jest lekarzem i dlatego nie mogę oczekiwać kuracji ciała fizycznego. 
 • Wiem, że sesja hipnozy zostanie wykonana przez internet przy użyciu urządzeń pozwalających na bezproblemowe połączenie, podczas kilkuosobowej wideokonferencji.
 • Wiem, że w przypadku, gdy nie stawię się w ustalonym dniu i czasie na sesję, bez względu na przyczynę, tracę prawo do jej ponowienia, chyba że dokonam nowej rezerwacji z nową opłatą, co jest zawsze w gestii Calogero Grifasi lub operatora hipnozy należącego do Teamu Grifasi. Zdaję sobie sprawę, że ilość miejsc jest ograniczona w stosunku do liczby zgłoszeń, które otrzymuje Calogero Grifasi lub operator hipnozy należący do Teamu Grifasi i wiem, że nieoczekiwana nieobecność, oprócz szkody finansowej, powoduje, że miejsce mojej sesji nie może być wykorzystane przez inną osobę z listy oczekujących lub osobę w sytuacji wymagającej nagłej sesji.
 • Dlatego moim obowiązkiem jest przypilnować czasu, dokładnie obliczyć strefy czasowe, skontrolować, czy sprzęt i oprogramowanie działają perfekcyjnie, czy połączenie internetowe jest odpowiednie, aby bez problemów włączyć się na konferencję wideo, i aby miejsce, z którego się łączę było odizolowane i bez hałasu.
 • Oświadczam, że wszystkie informacje, które dostarczę Calogero Grifasi lub operatorowi hipnozy należącemu do Teamu Grifasi, są prawdziwe i zdaję sobie sprawę, iż nieprawdziwe lub błędne informacje mogą zaszkodzić procesowi zaburzając co-kreacje w środowisku hipnotycznym.
 • Wiem, że będę mogła/mógł opublikować moją sesję w Internecie z lub bez zmiany dźwięku lub obrazu, zgodnie z moją wyrażoną wolą. 
 • W przypadku rozstrzygania ewentualnych sporów będzie zastosowane prawo  wynikające z przepisów prawnych obowiązujących w Polsce.

Korzystając z Państwa usług, akceptuję przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych i Dyrektywę 95/46 /CE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Nota prawna

Niniejsza informacja prawna reguluje korzystanie ze strony internetowej www.calogerogrifasi.com (zwanej dalej STRONĄ INTERNETOWĄ), której właścicielem jest Calogero Grifasi (dalej: WŁAŚCICIEL STRONY INTERNETOWEJ).

Przeglądanie strony internetowej WŁAŚCICIELA STRONY INTERNETOWEJ oraz jej użytkowanie zakłada pełną i bezwarunkową akceptację każdego z postanowień zawartych w niniejszej Nocie prawnej. Poniższe postanowienia mogą ulec zmianie.

Użytkownik zobowiązuje się do właściwego korzystania ze strony internetowej, w dobrej wierze, zgodnie z prawem i porządkiem publicznym oraz niniejszą notą prawną. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec WŁAŚCICIELA STRONY INTERNETOWEJ lub osób trzecich za wszelkie szkody, które mogą być spowodowane naruszeniem tego obowiązku.

 1. IDENTYFIKACJA I KOMUNIKACJA

WŁAŚCICIEL STRONY INTERNETOWEJ, zgodnie z ustawą Nr 34/2002 z dnia 11 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, informuje, że formalnie występuje on pod nazwą: Calogero Grifasi - NIF: ES X- 8083846-J.

Wszelkie powiadomienia i komunikacja pomiędzy użytkownikami a WŁAŚCICIELEM STRONY INTERNETOWEJ będą uważane za skuteczne, gdy będą dokonywane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób wskazany w niniejszych postanowieniach.

2. WARUNKI DOSTĘPU I UŻYTKOWANIA 

Dostęp do STRONY INTERNETOWEJ jest otwarty i bezpłatny, jednakże WŁAŚCICIEL STRONY INTERNETOWEJ ustala warunki korzystania z niektórych usług oferowanych na swojej STRONIE INTERNETOWEJ, po wcześniejszym wypełnieniu odpowiedniego formularza.

Użytkownik zobowiązuje się do używania prawdziwych i aktualnych danych w komunikacji z WŁAŚCICIELEM STRONY INTERNETOWEJ i jest odpowiedzialny za wszelkie nieprawdziwe lub niedokładne oświadczenia.

Użytkownik wyraża zgodę na odpowiednie korzystanie z treści i usług WŁAŚCICIELA STRONY INTERNETOWEJ. Natomiast zabronione jest m.in.:

 1. Rozpowszechnianie treści kryminalnych, epatujących przemocą, pornograficznych, rasistowskich, ksenofobicznych, obraźliwych, propagujących terroryzm lub ogólnie sprzecznych z prawem i porządkiem publicznym.
 2. Wprowadzanie wirusów komputerowych lub wykonywanie działań, które mogą zmienić, zniszczyć, przerwać lub wygenerować błędy lub uszkodzenia dokumentów elektronicznych, danych lub systemów fizycznych i logicznych WŁAŚCICIELA STRONY INTERNETOWEJ lub stron trzecich; a także utrudnić dostęp innych użytkowników do strony internetowej i jej usług poprzez masowe zużycie zasobów komputera, za pośrednictwem którego WŁAŚCICIEL STRONY INTERNETOWEJ zapewnia swoje usługi.
 3. Wyłudzanie dostępu do kont e-mail innych użytkowników lub innych zastrzeżonych lub ograniczonych danych w systemie komputerowym WŁAŚCICIELA STRONY INTERNETOWEJ lub stron trzecich.
 4. Naruszanie praw autorskich oraz własności intelektualnej, a także naruszanie poufności informacji WŁAŚCICIELA STRONY INTERNETOWEJ lub osób trzecich.
 5. Podszywanie się pod innego użytkownika, pracownika administracji publicznej oraz używanie tożsamości osoby trzeciej.
 6. Kopiowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie lub przekazywanie w inny sposób do wiadomości publicznej, przekształcanie oraz modyfikowanie treści STRONY INTERNETOWEJ, chyba że użytkownik posiada odpowiednie upoważnienie WŁAŚCICIELA STRONY INTERNETOWEJ lub jest to prawnie dozwolone.
 7. Gromadzenie danych do celów reklamowych i przesyłanie wszelkiego rodzaju reklam i komunikatów do celów handlowych lub innych celów komercyjnych bez uprzedniej wyraźnej zgody.

Cała zawartość strony internetowej, taka jak: teksty, zdjęcia, obrazy, ikony, technologia, oprogramowanie, a także jej grafika i kody źródłowe stanowią dzieło, którego prawnym właścicielem jest WŁAŚCICIEL STRONY INTERNETOWEJ. Użytkownikowi nie przysługują żadne prawa do eksploatacji poza to, co jest ściśle niezbędne do prawidłowego korzystania z witryny.

Podsumowując, użytkownicy, którzy mają dostęp do niniejszej witryny, mogą przeglądać zawartość i, w razie potrzeby autoryzować kopie prywatne, pod warunkiem, że odtworzone elementy nie są następnie przesyłane osobom trzecim, nie są one instalowane na serwerach podłączonych do sieci, ani nie są eksploatowane w jakikolwiek inny sposób.

Wszystkie nazwy handlowe lub znaki towarowe, które pojawiają się na STRONIE INTERNETOWEJ, są własnością WŁAŚCICIELA STRONY INTERNETOWEJ. Dystrybucja, modyfikacja, kopiowanie lub publiczne przekazywanie treści i wszelkich innych czynności, które nie zostały wyraźnie dozwolone przez WŁAŚCICIELA STRONY INTERNETOWEJ, są zabronione.

Utworzenie hiperłącza nie oznacza w żadnym przypadku istnienia relacji pomiędzy WŁAŚCICIELEM STRONY INTERNETOWEJ a właścicielem strony internetowej, na której hiperłącze zostało zamieszczone. Nie oznacza również akceptacji ani zatwierdzenia przez WŁAŚCICIELA STRONY INTERNETOWEJ jej treści lub usług. Osoby, które zamierzają utworzyć hiperłącze, muszą wcześniej wystąpić na piśmie o autoryzację WŁAŚCICIELA STRONY INTERNETOWEJ. W każdym przypadku hiperłącze zezwala jedynie na dostęp do strony głównej STRONY INTERNETOWEJ. Zabrania się składania nieprawdziwych, niedokładnych lub niepoprawnych oświadczeń na temat WŁAŚCICIELA STRONY INTERNETOWEJ lub zamieszczania treści sprzecznych z dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym.

WŁAŚCICIEL STRONY INTERNETOWEJ nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z materiałów udostępnionych na stronie innego użytkownika lub za działania wykonane na ich podstawie.

3. GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Treść tej strony ma charakter ogólny i wyłącznie informacyjny, nie gwarantuje pełnego dostępu do wszystkich treści, ich kompletności, poprawności, ważności lub aktualności, a także jej przydatności ogólnej lub przydatności w określonym celu.

WŁAŚCICIEL STRONY INTERNETOWEJ wyklucza, w zakresie dozwolonym przez system prawny, wszelką odpowiedzialność za szkody wszelkiego rodzaju wynikające z:

 1. Braku dostępu do strony internetowej lub braku prawdziwości, dokładności, kompletności i / lub aktualności treści, jak również istnienia wad i defektów wszelkiego rodzaju treści przesyłanych, rozpowszechnianych, przechowywanych oraz udostępnianych, do których dostęp uzyskano za pośrednictwem strony internetowej lub oferowanych na niej usług.
 2. Obecności wirusów lub innych elementów, które mogą powodować zmiany w systemach komputerowych, dokumentach elektronicznych lub danych użytkownika.
 3. Niezastosowania się do przepisów prawa, zgodnie z zasadami porządku publicznego i niniejszej Noty prawnej, wynikających z niewłaściwego korzystania z witryny. W szczególności WŁAŚCICIEL STRONY INTERNETOWEJ nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, które naruszają prawa własności intelektualnej i prawa autorskie, tajemnice handlowe, godność i nietykalność osobistą i rodzinną, a także przepisy dotyczące nieuczciwej konkurencji i nielegalnej reklamy.

Ponadto WŁAŚCICIEL STRONY INTERNETOWEJ nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje znajdujące się poza tą witryną i nie jest zarządzane bezpośrednio przez jej autoryzowanego webmastera. Funkcją linków, które pojawiają się na tej stronie, służy wyłącznie informowaniu użytkownika o istnieniu innych źródeł, mogących rozszerzyć zawartość oferowaną przez tę stronę. WŁAŚCICIEL STRONY INTERNETOWEJ nie gwarantuje ani nie ponosi odpowiedzialności za dostępność stron z linkami; nie sugeruje, nie zaprasza ani nie poleca ich odwiedzania, więc nie będzie odpowiedzialny za rezultaty tych działań. WŁAŚCICIEL STRONY INTERNETOWEJ nie ponosi odpowiedzialności za tworzenie hiperłączy przez osoby trzecie.

4. POLITYKA PRYWATNOŚCI

W celu uzyskania od Ciebie informacji lub danych, zawsze będziemy Cię prosić o dobrowolne ich przekazanie. Dane zebrane w formularzach na stronie internetowej lub w inny sposób, zostaną włączone do bazy danych osobowych zgodnie z Generalnym Rejestrem Ochrony Danych Osobowych przez hiszpańską Agencję Ochrony Danych, oraz zgodnie z polskim Rejestrem Ochrony Danych Osobowych, za które jest odpowiedzialny WŁAŚCICIEL STRONY INTERNETOWEJ. Podmiot ten będzie traktował dane jako poufne i używał ich wyłącznie w celu świadczenia usług, ze wszystkimi gwarancjami prawnymi i bezpieczeństwem nałożonych przez rozporządzenie (UE) 2016/679 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych wraz z uchylającą dyrektywą Nr 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawę 34/2002 z 11 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

WŁAŚCICIEL STRONY INTERNETOWEJ nie będzie przekazywać, sprzedawać ani udostępniać danych osobom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

Calogero Grifasi usunie lub poprawi dane, jeśli będą one niedokładne, niekompletne lub nie będzie konieczne już ich przechowywanie, zgodnie z postanowieniami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679, kwiecień 2016 r. o ochronie osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, wraz z uchylającą dyrektywą Nr 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Użytkownik ma prawo odwołać udzieloną zgodę i wycofać wszelkie prawa do przetwarzania danych, ma również prawo do poprawiania, usuwania, ograniczania przetwarzania oraz przenoszenia danych kontaktując się za pośrednictwom poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

WŁAŚCICIEL STRONY INTERNETOWEJ zobowiązuje się do zabezpieczenia danych na odpowiednim poziomie bezpieczeństwa zgodnie z ww. dyrektywami i innymi obowiązującymi przepisami. Jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i straty wynikające ze zmian, które osoby trzecie mogą powodować w systemach komputerowych, dokumentach elektronicznych lub plikach użytkownika.

WŁAŚCICIEL STRONY INTERNETOWEJ może używać plików cookies podczas świadczenia usług na stronie internetowej. Pliki cookies to niewielkie fizyczne pliki danych umieszczane w komputerze użytkownika. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki w taki sposób, aby uniemożliwić tworzenie lub archiwizowanie plików cookies.

Jeśli zdecydujesz się opuścić naszą stronę internetową poprzez linki przekierowujące do stron internetowych nienależących do innego podmiotu, WŁAŚCICIEL STRONY INTERNETOWEJ nie będzie odpowiedzialny za politykę prywatności tychże stron ani instalujące się przez nie pliki cookies. 

Zgodnie z naszymi zasadami dotyczącymi poczty e-mail, użytkownicy otrzymują wyłącznie wiadomości, których wyraźnie zażądają. 

Jeśli nie chcesz otrzymywać wiadomości e-mail, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zgody do otrzymywania tych wiadomości, zgodnie z postanowieniami ustawy Nr 34/2002 z dnia 11 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. PROCEDURA W PRZYPADKU DZIAŁAŃ NIELEGALNYCH

W przypadku, gdy jakikolwiek użytkownik lub strona trzecia uzna, że istnieją fakty lub okoliczności, które wykazują niezgodność z prawem w zawartości, treści i / lub jakiejkolwiek działalności na stronach internetowych lub udostępnionych za pośrednictwem STRONY INTERNETOWEJ, należy wysłać powiadomienie do WŁAŚCICIELA STRONY INTERNETOWEJ, należycie się identyfikując, określając domniemane wykroczenia i dokładnie opisując i na własną odpowiedzialność, jakich informacji zgłoszenie dotyczy.

W przypadku jakichkolwiek kwestii spornych dotyczących STRONY INTERNETOWEJ WŁAŚCICIELA STRONY INTERNETOWEJ, zastosowanie będą miały hiszpańskie przepisy, właściwe dla sądów w Madrycie.

6. PRZEPISY PRAWNE

Informacje administracyjno-prawne udostępniane za pośrednictwem strony internetowej nie zastępują legalnej treści ustaw, rozporządzeń, przepisów ogólnych i aktów, które muszą być formalnie publikowane w oficjalnych dziennikach administracji publicznych, a które stanowią jedyny instrument, który potwierdza ich autentyczność i treść. Informacje dostępne na tej stronie internetowej należy rozumieć jako przewodnik bez znaczenia prawnego.

Unleashed Drivers SA
RUC: 155668279-2-2018
User Service Agreement


Oficina 803, PH. Kenex Plaza
Ave. Samuel Lewis y Calle 59
Obarrio, Panama City (Panama)

USDt (Tether)
TRON (TRC-20)

PayPal Logo