Zgodnie z postanowieniami ROZPORZĄDZENIA (UE) 2016/679 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem tych danych oraz dyrektywę 95/46 / WE (RGPD), użytkownik zostaje poinformowany i wyraża zgodę na włączenie swoich danych do pliku, za który jest odpowiedzialny Calogero Grifasi. Plik zawierający dane został zgodnie z prawem zarejestrowany w hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych (RGDP) i używany jest w celu realizacji zakontraktowanych programów, informowania o wymaganych produktach i usługach, a także wysyłania informacji handlowych na ich temat. Informujemy również o Twoim prawie dostępu, poprawiania, usuwania, ograniczania dostępu, sprzeciwu i przenoszenia danych w dowolnym momencie, kontaktując się za pośrednictwem poczty e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informujemy również, że przekazane dane osobowe nie zostaną udostępnione ani przekazane stronom trzecim, nawet w celu ich ochrony.